Yeni Demokrat Gençlik Programı

“Biz kendimizi dünyanın temellerinden sarsacak bir davaya adadık!”

YDG ülkemiz devrimci gençlik hareketinin önemli bir bileşenidir. anti-emperyalist anti-faşist anti feodal mücadeleyi sürdürerek Demokratik Halk DEVRİM i talebiyle bağımsız, demokratik bir ülke için Mücadele eder. İbrahimlerin, Mahirlerin, Denizlerin devrimci miraslarını sahiplenir.

Öğrenciler, İşçi ve Köylü gençlik içinde faaliyet yürüten demokratik bir kitle örgütüdür.

Yeni Demokrat Gençlik (YDG); halk gençliğinin muhalif ve alternatif sesidir. Emperyalizme, faşizme ve feodalizme karşı mücadele eden devrimci, militan bir gençlik örgütüdür.

YDG, 20 yıllık mücadele tarihinde ezenlerin her türlü baskısına rağmen halk gençliğinin sesini duyurma, halk gençliğinin gerçek çıkarlarının savunucusu olma noktasında tereddüt etmemiştir.

Amfilerde, liselerde, fabrikalarda, tarlalarda ve sokaklarda bu sesin daha da büyümesi için örgütlenen Yeni Demokrat Gençlik, devrim ve demokrasi güçlerinin yanında yer almakta, ülkemizdeki devrimci demokratik mücadelenin gelişmesine katkı sunmaktadır.

YDG, "hak verilmez, alınır!" şiarının çerçevesinde halk gençliğinin kendi özgücüne güvenmesini ve bu gücün örgütlenmesini kendi yaşam nedeni olarak görmüştür/görmektedir.

 

İlkeleri ve Amaçları

 

1- Yeni Demokrat Gençlik; toplumun sınıflardan oluştuğu bilinciyle hareket eder. Toplumda var olan siyasal, demokratik, ekonomik, ulusal, kültürel, akademik vb. sorunların sınıflı toplu gerçeğinden bağımsız olmadığını görerek, demokratik bir kitle örgütü niteliğiyle ezilen halkların safında yer alarak mücadele yürütür.

 

2 - Yeni Demokrat Gençlik; Türkiye'de halk gençliğinin bağımsızlık ve yeni demokrasi mücadelesini kendine örgütlenme sahası olarak kabul eder ve bu doğrultuda mücadele yürütür.

 

3- TC kuruluşundan bu yana yarı-feodal, yarı-sömürge toplumsal yapıya sahiptir ve iktidar biçimi Kemalist faşist diktatörlüktür. Yarı-feodal, yarı-sömürge sosyal ve ekonomik yapı; emperyalizm, feodalizm ve komprador kapitalizm ittifakının üretim tarzındaki genel iz düşümüdür; feodal ve kapitalist ilişkilerin bin bir şekilde iç içe geçmesiyle oluşmuştur.

Emperyalizmin, ülkemizin ekonomik, politik, askeri, kültürel bağımlılık anlamına gelen yarı-sömürge haline getirmek için ülkemizdeki en gerici üretim ilişkilerini temsil eden feodalizmle ittifak kurmuş ve tamamen kendisine bağımlı olan komprador kapitalizmin gelişmesinin önünü açmıştır.

Yarı-feodal yapıdaki kısmi çözülme ve değişim bununla alakalıdır ve esasa ilişkin değildir. Özellikle yarı-feodal yapıda var olan değişim ağır ve yavaş bir seyir izlemektedir. Ki bunda en büyük etken TC'nin kuruluşundan önce ve sonra ülkemizin emperyalizmin tahakkümü altında olmasıdır.

Ülkemizdeki kapitalizm komprador nitelikte olup emperyalizme bağımlılığı ve feodalizmle ittifak halinde olmasından dolayı gericidir. Bu gerici yapıya karşı gelişen devrimci-demokrat hareketler Kemalist faşist diktatörlük tarafından sürekli ezilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenlerle ülkemizdeki devrimci-demokratik toplumsal hareketliliğin ana yönü Demokratik Halk Devrimidir.

Yeni Demokrat Gençlik; Halk demokrasisi perspektifini bu nedenle benimser, bu yöndeki gelişim içerisinde yer alır.

 

4- Mevcut düzenin feodal, bürokratik ve işbirlikçi karakterini ve bu karakterin sosyal tabanı olan gerici sınıf ve tabakaları daha ileri bir toplumsal düzenin önünde engel kabul eder ve bunların her alandaki varlığına karşıdır.

 

Yeni Demokrat Gençlik, anti-feodaldir.

Feodalizm Türkiye'nin mevcut sömürü düzeninin belirleyici zeminidir ve tüm gericiliğin, bağnazlığın kaynaklarından biridir. Bu temelde, bu gerici ve bağnaz sistemin gerek ekonomik gerekse kültürel anlamda oluşturduğu her türlü ilişkiyi birincil hedef olarak kabul eder ve buna karşı mücadele yürütür.

 

Yeni Demokrat Gençlik, anti-emperyalisttir.

Çürüyen kapitalizm olan emperyalizm talan, yağma ve sömürü üzerine kuruludur. YDG bu temelde emperyalist sistemi halkların düşmanı olarak görür ve buna karşı mücadelenin içinde yer alır. Emperyalizmin ekonomik-politik-askeri-kültürel saldırılarına ve tahakkümüne karşı mücadele yürütür.

 

Yeni Demokrat Gençlik, anti-faşisttir.

Faşizm, emperyalizmin en gerici odaklarının çıkarlarına uygun olarak toplumun her açıdan sürekli baskı altında tutulduğu bir burjuva devlet biçimidir. Ülkemizde faşizm; feodalizm-komprador kapitalizm ve emperyalizm ittifakının yukarıdan aşağıya örgütlenmiş diktatörlüğüdür. Demokrasinin reddi anlamına gelen faşizm ülkemizde kendini halk üzerinde en koyu diktatörlük, ırkçılık, şovenizm vb. biçimlerde gösterir. YDG faşist iktidarlara karşıdır ve faşizme karşı mücadeleyi benimser.


5 - Yeni Demokrat Gençlik; halk gençliğinin sorunlarının ve çıkarlarının halkın sorunlarıyla ve çıkarlarıyla bir olduğu bilinciyle geniş halk yığınlarının mücadelesinin bir parçası olarak hareket eder. YDG başta gençlik olmak üzere, tüm halk kesimlerinin her türlü demokratik, ekonomik, akademik mücadelesini destekler, içinde yer alır ve örgütlenmeye çalışır. Bu anlayışla, anadilde eğitim gibi demokratik, ilerici reformları savunur, bu yönlü talepleri yeni demokratik devrime kanalize eder. Devrimci demokratik istem ve taleple hareket eden kitle örgütleri ile birlikteliğe özel önem verir. Bu amaçla kurulu örgütlenmelerle ortaklaşma çabası verir.

 

6 - Yeni Demokrat Gençlik; işçi gençliğin düşük ücret, sendikasızlık/örgütsüzlük, esnek çalışma, zorunlu mesai, sigortasız ve iş güvenliğinden yoksun çalışma gibi yaşadığı ekonomik ve demokratik temeldeki sorunlarını sahiplenir ve bunun için mücadele yürütür. İşçi gençliğin sosyal kültürel yaşamının geliştirilmesi için yapılan çalışmaları teşvik eder ve düzenlenmesi için çaba harcar. YDG, işsizleştirmeye ve çocuk işçilerin sömürülmesine karşıdır. İşsiz gençliğin iş talebi ile mücadele etmesini destekler ve bu mücadelenin içinde yer alır.

 

7 - Yeni Demokrat Gençlik; köylü gençliğin, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısı sonucu kır-kent ilişkisinin çarpık gelişmesi ve emperyalizmin tarım politikasındaki dayatmaları temelinde ortaya çıkan; emeğinin toprak ağası, tefeci ve devlet bürokrasisi ağı içerisinde azgın gaspı, gerici feodal kültür yozluğu, eğitim-sağlık ve sosyal olanakların yoksunluğu ve yoğun örgütsüzlük, tarım kredilerinin kesilmesi ve üretime konulan kota gibi sorunlarını sahiplenir ve bunlara karşı mücadele yürütür.

 

8 - Yeni Demokrat Gençlik; öğrenci gençliğe dayatılan ezberci, anti-bilimsel, baskıcı, şoven, faşist, erkek egemen eğitim-öğrenim anlayışına ve eğitim-öğretim hakkının gasp edilmesine karşıdır.

YDG, üretim süreciyle iç içe ve uygulamaya dayanan, kafa ve kol emeğinin birbirinden koparılmayacağı, beden ve zihin eğitiminin birbirini destekleyeceği bilimsel yönteme dayalı sosyalist eğitim anlayışını savunur.

Bu temelde paylaşmaya, üretmeye ve sorgulamaya dayanan, yalnızca gençliğe değil tüm topluma, yalnız parası olana değil tüm topluma eşit ve ücretsiz ilkesine sahip, öğrencilerin de söz ve yetki sahibi olduğu bilimsel-demokratik ve özerk temellere dayalı, demokratik halk eğitim merkezleri, demokratik halk liseleri ve demokratik halk üniversitelerini şiar edinir. Bu talebin dillendirilmesinde kendini mücadele mevzisi olarak görür.

 

9 - Yeni Demokrat Gençlik; egemen sınıfların yarattığı yoz, burjuva-feodal ve emperyalist kültür-sanat-ahlak anlayışıyla çeşitli milliyetlerden halkın kültürel-sanatsal ve ulusal değerlerinin yozlaştırılmasının, yok edilmesinin karşısındadır. Bununla paralel bir şekilde halkın kültür ve sanat anlayışını ileri taşımayı amaçlar.

Bu temelde yeni demokrasi kültür-sanat-ahlak anlayışını benimser. Bu doğrultuda halk gençliğinin içerisinde faaliyet yürütür, yeni demokrasi kültürünü geliştirmeye önem verir, etkinlikler organize ve kurumsallaşma çalışmaları yürütür. Benzer faaliyet yürüten kişi ve kurumları destekler, sahiplenir.

 

10 - Yeni Demokrat Gençlik; cinsiyet ayrımcılığına, cinsel sömürüye, kadın bedenine yönelik metalaştırma saldırılarına, erkek egemen anlayışa ve onun yansıması olan geleneksel kadın kişiliğinin halk gençliği içindeki izdüşümlerine karşı mücadele yürütür.

YDG, kadının ezilen cins olmasının sınıflı toplum gerçeğinin bir ürünü olduğu bilinciyle hareket eder. Yeni demokratik devrim perspektifli bir mücadele olmaksızın kadının kurtuluş yolunun açılamayacağından hareketle, kadınların yaşadıkları sorunların çözümünü egemen sınıflara karşı yürütülen mücadele ile birlikte ele alır.

 

11 - Yeni Demokrat Gençlik; işçi sınıfının ve ezilen halk yığınlarının devrimci demokratik mücadelesi içinde egemen sınıflar tarafından haksızca hapsedilen politik tutsaklarla dayanışma ve onları sahiplenme anlayışı ile hareket eder.

 

12 - Yeni Demokrat Gençlik; emperyalist-kapitalist sistem ve uzantıları tarafından kâr hırsı ve haksız savaşlar yoluyla doğanın ve çevrenin (ekolojik sistem) tahrip edilmesine karşı olduğunu ilan eder ve doğanın her türlü tahribattan korunması için mücadele yürütür.

 

13 - Yeni Demokrat Gençlik; ulusların kendi kaderini tayin etme hakkını kayıtsız şartsız savunur; ulusların birbiri üzerinde tahakkümüne karşı tam hak eşitliğini savunur. Bu hakkın tanınmasına ve kullanımına yapılacak her türlü saldırıya ve inkâra karşıdır. Ülkemizde Türk hâkim sınıflarının Kürt ulusunun ve azınlık milliyetlerin üzerindeki her türlü baskısına, inkâr ve asimilasyonuna karşı çıkar ve mücadele eder. Bu temelde yürütülen mücadeleleri destekler ve sahiplenir.

 

14 - Yeni Demokrat Gençlik; enternasyonal dayanışma anlayışıyla hareket eder. Bu temelde dünya halklarının emperyalizme ve her türlü gericiliğe karşı verdiği mücadelelerini destekler ve sahiplenir. Ortaklaştığı uluslararası gençlik kurumlarıyla birlikte mücadeleyi benimser. Yine politik hattına uygun olan, emperyalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı oluşan demokratik platformların kurulmasını önemser ve bu zeminde ortaya çıkan kurumlar içerisinde faaliyet yürütür.

 

15 - Yeni Demokrat Gençlik; tıpkı işsiz gençlik gibi sistem tarafından üretimin dışına itilmiş ve sokak çocukları olarak tanımlanan, potansiyel suçlu ilan edilen(tinerciler gibi) gençlik ve gençlik adaylarının sorunlarına sahip çıkar.

 

16 - Yeni Demokrat Gençlik; ekonomik, demokratik, akademik ve sosyal sorunlardan kaynaklı oluşan göçmen ve mülteci gençliğin sorunlarını kendi mücadele programının bir öğesi olarak kabul eder. Bundan dolayı göçmen ve mülteci gençlik ve onun örgütlenmeleri ile dayanışmayı benimser.

 

17 - Yeni Demokrat Gençlik; din konusunda her türlü istismara karşıdır. Emperyalizmin ve faşizmin dinsel-mezhepsel ayrılıkları ön plana çıkartarak emekçi halk ve halk gençliğini birbirine düşürmeye çalıştığını ortaya koyar. Bu konuda bireysel inanç ve ibadet özgürlüğünü tanır.

 

Niteliği, Örgütlenmesi ve Çalışma Tarzı:

 

1-Yeni Demokrat Gençlik; gönüllü birlikteliğe dayanan demokratik bir kitle örgütüdür. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda koruma anlayışına sahiptir. Demokratik merkeziyetçilik ilkesini tüm çalışmalarında rehber edinir.

 

2-Yeni Demokrat Gençlik; demokratik, ekonomik, akademik hak ve talepler için devrimci, demokratik bir mücadele hattı benimser. Bu temelde istem ve taleplerini özgürce dillendirme zorunluluğunu benimsediği için kendisini yasallıkla sınırlamaz, meşruluğu esas alır. Bunun yanında meşru demokratik bir politik hatta sahip olmasından dolayı yasal olanakları kullanma ve kazanmayı önemser ve bu yönlü bir yönelimi reddetmez.

 

3-Yeni Demokrat Gençlik; demokratik işleyişin önemine uygun bir hareket tarzı benimser. Bu temelde faaliyet alanlarından faaliyetçilerin düzenli toplantılarla faaliyetlerimi örmesini ve yönelimi yaşama geçirmesini benimser. Kolektif çalışma, üretme ve hareket etme tarzını benimseyerek pratiğine yön verir. Eleştiri-özeleştiriyi gelişiminin dinamiği kabul eder.

 

4-Yeni Demokrat Gençlik; diyalektik ve tarihsel materyalist dünya görüşünü rehber alır. Olayları, olguları bu görüşün süzgecinden geçirerek politikalarını oluşturur. Somut şartların somut tahlili ilkesine göre hareket eder. Her alanının özgün sorunları ve özgün şartlarına uygun bir çalışma tarzını yaşma geçirmek gerektiğini savunur. Bu temelde genel yönelimi alan özgüllüğüne indirgeyerek kolektif bir düşünüş ve uygulama pratiğinin yaşama geçirilmesini benimser.

 

5-Yeni Demokrat Gençlik; kitlelere rağmen faaliyet yürütmediği gibi niteliğine ter yönelimlerden de uzaktır. Bu temelde kitlelerin sınırlı tepkilerini geliştirip politik mücadeleye katılması yönünde çalışır. Kitlelerden kitlelere anlayışını benimser. Ondan öğrenir ve onu örgütlemeye çalışır.

 

6-Yeni Demokrat Gençlik; akademik-demokratik-ekonomik mücadelelerde öz-örgütlülüklerin(dernekler, sendikalar, kooperatifler vb.) önemini ve gerekliliğini savunurken bu örgütlülüklerde çalışmayı benimser. Anlayışının ve yöneliminin bu örgütlerde yaşam bulmasını sağlayarak bu örgütlerin politik niteliğini değiştirme mücadelesi verir. Bu mücadele içerisinde parça bütün diyalektiğine ve siyasi yönelime önem verir.

 

7-Yeni Demokrat Gençlik; genç kadınların hak kazanması, bilinçlendirmesi, eğitilmesi ve örgütlenmesi için kendi içinde ve çalışma yürüttüğü örgütlerde kadına özgür örgütlülükler(kadın hakları komisyonları, komiteleri, bölümleri vb. ) oluşturur. Bu amaçla mücadele yürüten diğer devrimci ve demokratik kurumlarla ortaklaşmayı önemser.

 

8-Yeni Demokrat Gençlik; halk gençliğinin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif vb. yaşam alanlarında alternatif yaratmak, bu alanlarda müdahaleci olma anlayışıyla komisyon kurmak sergi, turnuva ve panel örgütlemek, anma ve kutlama vb. etkinlikleri düzenlemek anlayışına sahiptir. Çeşitli meslek ve sanatsal dallarda özel çalışma birimleriyle uzmanlaşa yönelimini benimser. Bu çalışmalarda Yeni Demokratik Gençlik Hareketi ve Yeni Demokrasi Kültürü perspektifiyle ele alır.

 

9-Yeni Demokrat Gençlik; demokratik ve devrimci zeminde eylem birlikteliğini savunur ve bu anlayışı uygulamak için çalışma yürütür. Eylem birliklerinde ortak yönleri açığa çıkarmak ve kuvvetlendirme, farklılıkları ise eylem birliğinin önüne geçirmeme anlayışını benimser. Eylem birliklerinde “eylemde birlik ajitasyon ve propagandada serbestlik” ilkesini benimser. Eylem birlikteliklerinde somut koşulların somut tahlili ilkesine uygun olarak tutucu ve sekter değil, esnek ve birleştirici olama anlayışını savunur.

 

10- Yeni Demokrat Gençlik; mali politikasında kendi gücüne dayanma ilkesini benimser. Mali sorunlarını örgütlü bünyesinde ve kitlelere dayama anlayışı ile çözer.